Autorizatie terasa in Sectorul 1

Autorizatie terasa in Sectorul 1

Autorizatia de Functionare terasa in Sectorul 1

Este obligatorie pentru toate tipurile de terase, care funcționează în Sectorul 1 din București, indiferent dacă terasa este amplasată pe domeniul public, sau privat. 

Pentru terasele situate pe domeniul public, valoarea de referință a taxei de ocupare a domeniului public este  1 leu/ mp/ zi.


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi detalii aici și prețuri ] 


 

Valabilitate: până la 31 decembrie a anului în care a fost emisă 

Condiție: autorizarea prealabilă a localului 

Autorizația-de-Functionare-Terasa-Sector1

 

Actele necesare pentru obținerea Autorizației de Funcționare a terasei Sectorulu 1

 1. B.I./C.I. administrator - copie conformată cu originalul

 2. B.I./C.I. al persoanei care depune documentaţia de autorizare - copie conformată cu originalul

 3. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru ridicarea autorizaţiei de funcţionare – în original

 4. Actul care atestă deţinerea în mod legal a dreptului de folosinţă a terenului pe care se află terasă/grădina de vara. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor pot fi: contract de vânzare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţă/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, autorizaţie de constructive şi proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de asociere în participaţiune, contract de uz, contract de uzufruct, sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului, însoţit întotdeauna de actul de proprietate - copie conformată cu originalul;

 5. Certificatul constatator prevăzut la art. 12 pct 7 din Regulament eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere de Oficiul Registrului Comerţului, cu menţiunea „terasă" în adresa indicată, pentru punctul de lucru sau sediul social, după caz - copie conformată cu originalul;

 6. Acordul coproprietarilor/ proprietarului terenului, după caz, pentru funcţionarea terasei – original; Acordul va avea forma din Anexa II la Regulament.

 7. Planul de amplasament şi delimitare al terenului pe care va funcţiona terasa (scară 1:500), copie conform cu originalul;

 8. Fotografia din care să reiasă încadrarea în zona a terasei;

 9. În baza HCGMB nr. 114/2016 se eliberează Avizul Favorabil de amplasare a terasei pe o perioadă de timp determinată, cuprinsă in intervalul 15 martie-15 noiembrie al fiecărui an (denumit sezon) şi schiţa care însoţeşte acest aviz eliberat de Arhitectul Şef al Municipiul Bucureşti (ÎN CAZUL ZONELOR PROTEJATE);

 10. Aviz de amplasare a terasei şi schiţa care însoţeşte acest aviz eliberat de Arhitectul Şef al Sectorului1 al Municipiului Bucureşti;

 11. Declaraţie de impunere fiscală, completată în momentul eliberări autorizaţiei în cazul teraselor amplasate pe domeniul public;

 12. Extras de carte funciară de informare pentru teren, emis cu maxim 30 de zile înainte de dată depunerii cererii pentru eliberarea Autorizaţiei de funcţionare – original. În cazul în care extrasul conţine interdicţii sau notari cu efect de informare a interdicţiilor de către o persoană fizică sau juridică deţinătoare a unei ipoteci valabile pentru imobilul sau terenul pe care funcţionează Unitatea, ori ipotecă instituită de o instituţie a statului, se va anexă acordul titularului ipotecii pentru valabilitatea actului prin care Solicitantul deţine spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea si pentru desfășurarea activității de alimentație publică in spațiul supus autorizării

Solicitantul poate depune şi alte acte pe care le consideră relevante în susţinerea cererii de autorizare 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi detalii aici și prețuri ]