Autorizatie de Functionare Sector 1

Autorizatie de Functionare Sector 1

Autorizația de Funcționare Sector 1

Activitățile de restaurant, bistro, bar și alimentație publică, în general, precum și activitatile recreative si distractive sunt singurele tipuri de activități pentru care este necesară obținerea unei Autorizații de Funcțiponare din partea Primăriei Sectorului 1. 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi detalii aici și prețuri ] 


 

Valabilitate: 1 an calendaristic (01 ianuarie - 31 decembrie) 

Taxa: 3300 Lei/ an calendaristic

Autorizația-de-Functionare-Sector1

Potrivit metodologiei locale, activitatile supuse autorizarii sunt identificate cu urmatoarele coduri CAEN:

5610 Restaurante
5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 
5629 Alte servicii de alimentaţie 
5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive 

Actele necesare pentru a obține Autorizația de Funcționare emisă de Primăria Sectorului 1

Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 421 din 18.12.2017, actele necesare în vederea obținerii Autorizației de Funcționare emise de Primăria Sectorului 1 sunt următoarele: 

 1. B.I./C.I. administrator - copie conformată cu originalul

 2. B.I./C.I. al persoanei care depune documentaţia de autorizare - copie conformată cu originalul

 3. Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru ridicarea autorizaţiei de funcţionare – în original

 4. Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau orice alt document ce atestă înregistrarea ca şi formă de organizare distinctă de cea a persoanelor juridice, insoțit de declarația tip pe proprie raspundere privind personalul angajat in desfășurarea activităților clasificate CAEN – copie conformată cu originalul

 5. Certificat Constatator (formă lungă) din care să rezulte starea la zi a societăţii comerciale, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la dată depunerii cererii de eliberare/prelungire/ vizare a autorizaţiei de funcţionare - copie conformată cu originalul

 6. Certificat Constatator (formă scurtă) din care să rezulte activitatea desfăşurată conform codurilor CAEN şi punctul de lucru— copie conformată cu originalul;

 7. Actul care atestă deţinerea legală a dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinţă a Spaţiului supus autorizării in vederea desfăşurarii a Activităţii de alimentaţie publică şi/ sau activităţii recreative şi distractive - în copie certificată cu originalul. Documentele care atestă drepturile de proprietate/folosinţă asupra spaţiilor pot fi: contract de vânzare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţă/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, autorizaţie de construcţie, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere, contract de subînchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de asociere în participaţiune, contract de uz, contract de uzufruct, sau orice alt act juridic care conferă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă, la alegerea Solicitantului.

 8. Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile de data depunerii documentației, se depune în original. În cazul în care extrasul conţine interdicţii sau notari cu efect de informare a interdicţiilor de către o persoană fizică sau juridică deţinătoare a unei ipoteci valabile pentru imobilul sau terenul pe care funcţionează Unitatea, ori ipotecă instituită de o instituţie a statului, se va anexa acordul titularului ipotecii pentru valabilitatea actului prin care Solicitantul dreptul de proprietate ori de folosintă asupra Spațiului supus autorizării si pentru desfășurarea activității de alimentație publică in respectivul spatiu.

 9. În situaţia schimbării de destinaţie a spaţiului supus autorizării în care se va desfăşura activitatea comercială, de alimentaţie publică şi/sau activităţii recreative şi distractive, se va prezenta fie Certificat de Urbanism/ Autorizaţie de Construire, fie Adresa de la Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei Sectorului 1/Primăria Municipiului Bucureşti în cazul zonelor protejate din care să rezulte că modificările executate nu necesită autorizaţie de construire şi că reglementările urbanistice permit desfăşurarea unei astfel de activităţi.

 10. Contractul încheiat cu operatorul de salubrizare care acţionează exclusiv pe rază administrativă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti; în cazul în care este mai vechi de un an, va trebui însoţit de dovadă valabilităţii sale, respectiv ultima factură emisă şi dovadă achitării acesteia – în copie conform cu originalul;

 11. Acordul scris al vecinilor direct afectaţi pe plan orizontal şi vertical în situaţia în care spaţiul supus autorizării este amplasat în condominiu (imobile cu destinaţia locativă) şi acordul asociaţiei de proprietari, în cazul în care este constituită, dacă activitatea comercială solicitată se desfăşoară în intervalul orar 22:00-08:00. Acordul scris va avea forma prevazuta in Anexa II a Regulamentului— original; În cazul în care condominiul nu are asociaţie de proprietari constituită, solicitantul va depune o declaraţie în acest sens.

 12. Acordul scris al proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) direct afectaţi ( stânga, dreapta, spate – imobile limitrofe (pe hotar) de imobilul unde este amenajată unitatea vertical în situaţia în care spaţiul supus autorizării este amplasat în zone de clădiri individuale cu destinaţie locativă (case), dacă activitatea comercială solicitată se desfăşoară în intervalul orar 22:00-08:00.Acordul scris va avea forma prevazuta in Anexa II a Regulamentului — original;

 13. Acordul conducătorului următoarelor unităţi: spitale, creşe, grădiniţe, şcoală, cămin internat pentru elevi, cămin de bătrâni, lăcaşe de cult şi instituţii publice ale căror imobile se învecinează limitrof (pe hotar)/adiacent cu spaţiul supus autorizării.

 14. În cazul în care Unitatea se află într-o zona de locuit mixtă (clădiri individuale cu destinaţie locativă (case) şi condominii - acordul vecinilor se va solicita coroborând cele 3 trei cerinţe de mai sus (punctele 11, 12, 13), în funcţie de caz şi specificul zonei.

 15. Dacă spaţiul supus autorizării se află în incinta unui centru comercial sau într-o clădire de birouri ori hotel nu este necesar acordul vecinilor decât dacă spaţiul supus autorizării conform prezentului regulament se află alipit de un alt imobil cu destinaţia de locuinţa. În acest caz se vor depune acordurile proprietarilor prevăzute la punctele 12, 13, 14, cu specificarea expresă a orarului de funcţionare după ora 22:00 — original;

 16. Două declaraţii pe propria răspundere privind tipul Unităţii de alimentaţie publică, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999, Anexa III a Regulamentului - original;

 17. Fotografii din unghiuri diferite pentru exteriorul şi interiorul unităţii supuse autorizării cât şi un plan de încadrare în zona 1:500.

 18. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului cu privire la deţinerea tuturor avizelor/autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii, conform legislaţiei în vigoare în cazul desfăşurării activităţii prevăzute de grupa CAEN 932;

 19. Dovadă achitării taxei pentru desfăşurarea activităţii comerciale de alimentaţie publică şi/sau activităţi recreative şi distractive , astfel cum este reglementată de codul fiscal — copie conformată cu originalul

 20. Copii conformate cu originalul ale următoarelor avize/autorizaţii emise de autorităţile competenţe în domeniile sanitar, sanitar-veterinar, securitate la incendiu, mediu, ce stau la baza funcţionarii unităţilor de alimentaţie publică:

 • Autorizaţia de securitate la incendiu;

 • Autorizaţia de mediu;

 • Documentul de înregistrare sanitar-veterinară/ Autorizaţie sanitar- veterinară;

 • Notificare sanitară de funcţionare;

În lipsa autorizaţiilor anterior menţionate, vor fi depuse punctele de vedere scrise ale autorităţile competenţe în domeniile sanitar, sanitar- veterinar, securitate la incendiu, mediu, din care să rezulte că spaţiul în care se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică nu necesită autorizare pentru codurile CAEN supuse autorizării – copii conformate cu originalul

Solicitantul poate depune şi alte acte pe care le consideră relevante în susţinerea cererii de autorizare 


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

vezi detalii aici și prețuri ]