Acord de Functionare Sector 4

Acord de Functionare Sector 4

Acordul de Funcționare emis de Sector 4

Este necesar pentru desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, respectiv comerț cu amănuntul și prestarea de servicii pe raza Sectorului 4

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 144 din 19.12.2016, prevede categoriile de activități pentru desfășurarea cărora este necesară obținerea Acordului de Funcționare Sector 4


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul 

[ vezi detalii aici și prețuri ]


 

Acordul de Funcționare Sector 4

Valabilitate: 1 an 

Taxa: 69 Lei/ emitere 

Acord de Functionare Sector 4

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 144 din 19.12.2016, prevede categoriile de activități pentru desfășurarea cărora este necesară obținerea Acordului de Funcționare Sector 4. În Anexa 1 a fost detaliată lista activităților clasificate (coduri CAEN) prevăzută în anexa la OUG 99/ 2000. 

Documentele necesare pentru obținerea Acordului de Funcționare în Sectorul 4 

 • CI administrator/ asociat, CI împuternicit și împuternicire pentru depunerea documentației și ridicarea actelor administrative.

 • Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, actualizat conform Ordinului .nr. 337/2007 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională CAEN;

 • Certificatul constatator pentru sediul social/ secundar cu activitate  (punctul de lucru) conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, actualizat conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională CAEN;

 • Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate, actualizate) sau, după caz rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale; 

 • Actul de deţinere legală a spaţiului - construcţie şi teren (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, autorizaţie de construire şi proces verbal de recepție, plan de situaţie, releveu spațiu, extras de Carte Funciară, informativ, pentru spațiul supus autorizării, actualizat, punct de vedere de la Primaria Municipiului București din care să rezulte că spatiul este/ nu este monument istoric, nu face parte din zonă protejată sau nu este într-o clădire cu risc seismic); 

 • Agenții economici, care nu deţin în proprietate construcția sau terenul vor depune la dosar modul de deţinere legală a acestora de către proprietar și acceptul acestuia (contract de închiriere, comodat, anexe, autorizație de construire și proces verbal de recepție, plan de situaţie, contract de vânzare cumpărare, releveu spațiu, extras de Carte Funciară, informativ, actualizat, al spațiului pentru care se solicită acordul)  

 • În funcție de codul CAEN, următoarele documente :

  • Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București: notificare / autorizație

  • Direcția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București: înregistrare / certificare

  • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii” București-Ilfov: negație / autorizație

  • Agenția pentru Protecția Mediului București: punct de vedere / autorizație

  • Registrul Auto Roman Bucuresti: punct de vedere / autorizație

  • Aviz Arhitect Șef

  • Aviz, acord, negatie Primaria Municipiului București

 • Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la tipul unităţii de alimentaţie publică (H.G. nr. 843 din 14 octombrie 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistică), formular tip potrivit anexei nr.9

 • Acordul vecinilor direct afectați

Precizări: 

(1)  În clădirile colective orarul de funcționare va fi maxim până la ora 22°°;  în cazul în care se solicită prelungirea acestuia, se poate aproba doar cu acordul Asociației de proprietari și al proprietarilor direct afectați cu care se învecineaza spațiul comercial pe plan orizontal și vertical – formular tip potrivit anexei nr.6;

În cazul în care nu există constituită Asociație de proprietari, modificarea orarului se va face cu acordul proprietarilor/ chiriașilor direct afectați cu care se învecinează spațiul comercial pe plan orizontal și vertical – formular tip potrivit anexei nr. 7; 

(2) În clădirile independente având destinație comercială în vederea aprobării orarului de funcționare peste ora 22°° se vor depune la documentație acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub semnătură privată – anexa nr. 8;

Acordurile vecinilor limitrofi, persoane fizice vor fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 privind ordinea şi liniştea publică, republicată, pentru unităţile care desfăşoară activitate înainte de ora 08°° sau peste ora 22°°.  În situatia în care agentul economic nu va putea depune la dosar acordul vecinilor limitrofi, acesta va completa o declaratie pe propria raspundere care va cuprinde motivele pentru care nu a obtinut aceste acorduri; declarație care va fi luată în considerare în baza unui referat în urma verificării la fața locului (lipsă vecini, locuință nelocuită) de către Poliția Locală Sector 4 .    

 • Certificat fiscal din care să rezulte că opereratorul economic nu are datorii la bugetul local eliberat de Direcția de Taxe și Impozite Locale Sector 4.

 • Dovada achitării serviciilor de salubritate

 • Dosar de încopciat frown


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

[ vezi detalii aici și prețuri

Nu ești sigur ce documente îți sunt necesare? Vezi cum te putem ajuta:  

[ consultanță autorizații ]    [ verificări spațiu ]