Autorizația de Functionare Sector 5

Autorizația de Functionare Sector 5

Autorizația de funcționare

Este necesară pentru desfășurarea activităților de alimentație publică pe raza Sectorului 5 al Municipiului București. 

Hotărârea nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București a fost modificată prin mai multe hotărâri de consiliu local: 

Aici poți găsi o listă cu actele necesare în vederea obținerii Autorizației de Funcționare emisă de Sectorul 5. Dacă ai timp și răbdare, te poți ocupa și singur, însă dacă ai de condus o afacere, colaborarea cu un specialist este varianta mai eficientă


Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  

Pentru consultanță și asistență alege una dintre  ofertele noastre 

 Aici: Cum să faci singur dosarul? 


Autorizația de Funcționare Sector 5 

Valabilitate: 31 decembrie (se emite anual)

 Taxa 2021:   3300 Lei 

 Taxă 2022:   3386 Lei 

Autorizația de Functionare emisă de Sectorul 5

Documentele necesare pentru obținerea Autorizației de Funcționare emise de Sectorul 5 

 • Cerere (formular Sector 5)

 • Actul de identitate al asociatului sau administratorului, în copie, și împuternicire de reprezentare a persoanei fizice sau juridice, dacă împuternicitul este diferit de asociat sau administrator, pentru depunerea documentației, respectiv ridicarea Autorizație de funcționare, în original;

 • Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, însoțit de dovada calității de asociat sau  administrator,  în copii certificate cu originalul;

 • Certificatul constatator pentru punctul de lucru (REV 2), în care să fie trecut codul CAEN pentru care se solicită Acordul de funcționare, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului conform Legii nr. 359/2004, art. 17¹, alin (1), lit. c) privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, în copie certificată cu originalul;

 • Dovada deținerii legale a spațiului în care se desfășoară activitatea (contractul de vânzare – cumpărare / contractul de închiriere – înregistrat la ANAF dacă este încheiat între o persoană fizică și o societate comercială - , contract de comodat, asociere, etc., după caz), în care să se menționeze suprafața închiriată și suprafața totală a imobilului,  însoțite de schiță/releveu/plan de amplasament al spațiului, în copie certificată cu originalul

 • Avizul comitetului executiv al asociației de proprietari/locatari și acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal și vertical, în cazul schimbării destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință față de destinația inițială, conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare,  în copie certificată cu originalul;

 • Contract de salubrizare pentru evacuarea deșeurilor menajere încheiat cu un prestator de servicii autorizat conform legislației în vigoare, , precum și ultima chitanță/ordin de plată, în copie certificată cu originalul;

 • Contract de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a spațiilor deținute cu orice titlu în ritmul și condițiile prevăzute de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București ( numai prin unități specializate, autorizate de Primăria Municipiului București), dovada efectuării deratizării, ultima chitanța/ordin de plata și autorizația PMB/anul in curs, în copie certificată cu originalul;

 • Declarația agentului economic privind clasificarea unității, conform Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse în structurile de primire turistice, cu număr de înregistrare de la Primăria Sectorului 5, dacă este cazul, în original;

 • Declarație privind orarul de funcționare stabilit cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind liniștea și ordinea publică, și în conformitate cu solicitările autorităților administrației publice locale privind continuitatea unor activități comerciale sau de prestări de servicii, în funcție de necesitățile consumatorilor;

 • Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice, în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată:

  1. Autorizație sanitară de funcționare/ notă de constatare/ notificare/ proces-verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare/ declarație pe propria răspundere privind respectarea normelor de igienă și sănătate publică, prevăzută în anexa 9 a H.C.L. S5 nr. 89/2016

  2. Autorizație sanitar veterinară/ Document de înregistrare sanitară veterinară eliberat(ă) de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București, în copie certificată cu originalul;

  3. Autorizație de mediu emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în copie certificată cu originalul; 

  4. Autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov , dacă este cazul, în copie certificată cu originalul, însoțită de declarația conform Anexa 10 la HCL S5 nr. 89/2016

sau, în lipsa acestor documente, punctele de vedere în scris emise de autoritățile/instituțiile competente;

 • Dovada achitării taxei pentru emiterea sau vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, în

 • Autorizația privind desfășurarea activităților, în original, în cazul în care se solicită vizarea anuală a acesteia.

 • Certificat fiscal în original, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, pentru punctul de lucru al societății, din care să rezulte faptul că au fost achitate debitele către bugetul local pentru anul în curs.


Poți să  pregătești chiar tu dosarul , sau poți alege una dintre  ofertele noastre 

Serviciile  JF  se adresează celor care își prețuiesc timpul  


 

Nu ești sigur de avizele, sau autorizațiile, care îți sunt necesare? Vezi cum te putem ajuta:  

[ consultanță autorizații ]    [ verificări spațiu ]